Sponsor Light i Uganda

Projektet syftar till att få barn från ekonomiskt utsatta familjer att gå i skolan. Sponsor Light har startat ett aktivitetshus ”Zigge House” för barnen där de träffas under helger och lov för att bland annat läsa och leka. De har också initierat försörjningsmöjliggörande insatser för barnens föräldrar. Arbetet leds av tre anställda coacher, före detta ”Sponsor Light barn”. Man har för avsikt att bygga upp ett skolbibliotek.

Till det lilla biblioteket på ”Zigge House” kommer regelbundet barn för att läsa och låna böcker. Sponsor Light har anpassat sin verksamhet till pandemin, man arrangerar hemundervisning med friställda lärare då barnen samlas hemma hos varandra och pluggar för att hålla geisten och studierna uppe.

Bidraget från Bokhjälpen går till böcker i grundämnen för att hålla kvalitet på hemundervisningen, resterande del till att fylla på biblioteket.

Mer information:
sponsorlight.com

Motivering: Verksamheten stämmer väl med Bokhjälpens ändamål att bistå barn i fattiga områden med böcker, stimulera läsning och att stödja uppbyggnad av ett skolbibliotek.